Kon. Dosko Sint-Kruis Wie is onze TVJO en wie zijn de jeugdcoördinatoren?

Wie is onze TVJO en wie zijn de jeugdcoördinatoren?

ATVJO – Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding
Dimitri Christiaens – dimitri.christiaens@dosko-sintkruis.be

TVJO – Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding
Yves Rosseel – yves.rosseel@dosko-sintkruis.be

Jeugdcoördinator onderbouw – leeftijdscategorieën U6 t.e.m. U11
Sylvie Gouwy – sylvie.gouwy@dosko-sintkruis.be

Jeugdcoördinator middenbouw – leeftijdscategorieën U12 t.e.m. U21
Pascal De Graeve – pascal.de.graeve@dosko-sintkruis.be

Talent scout
Bram Verheire – bram.verheire@dosko-sintkruis.be