Kon. Dosko Sint-Kruis Sportongeval

Sportongeval

AANGIFTE ONGEVAL

De spelers en vrijwilligers van Koninklijke Dosko Sint-Kruis zijn – voor zover ze aangesloten zijn bij de KBVB – verzekerd bij de Belgische voetbalbond, die voor het verzekeren van al haar leden een solidariteitsfonds in het leven heeft geroepen.

Download hier het formulier

Criteria van tegemoetkoming

Het Federaal Solidariteitsfonds F.S.F. komt enkel tussen voor ongevallen die zich voordoen op de accommodaties van de clubs.  Er is geen tussenkomst voor ongevallen opgelopen op weg naar het terrein of op de plaats van training/wedstrijd, behalve indien de speler jonger is dan 18 jaar.

De verzekering van de voetbalbond komt niet tussen wanneer aangifte wordt gedaan bij politie (bv. bij opzettelijke slagen tijdens de wedstrijd).

Aard van de tegemoetkoming

De verschillende tegemoetkomingen worden gespecificeerd in een bijzonder reglement van het F.S.F en zijn te talrijk om allemaal op te sommen. Algemeen kan men stellen:

 • Er is een vrijstelling van € 8,70 per ongeval- in principe wordt er tegemoet gekomen in de dokters-, apothekers-, hospitaalkosten en andere kosten van die aard. Met tegemoetkoming bedoelt men de opleg die de patiënt normaal zelf moet betalen. (Remgelden)
 • De niet door het ziekenfonds terugbetaalde geneesmiddelen (o.a. categorie D) komen niet in aanmerking voor een tussenkomst van het F.S.F.
 • Ook geen terugbetaling van het F.S.F. in het huren van krukken, supplementen voortvloeiend uit het aangevraagd verblijf in 1 of 2 persoonskamer, radioscopie en taping.
 • Belangrijk is wel dat het F.S.F slechts tussenkomt voor de kosten van de kinesisten als de behandelende geneesheer dit voorschrijft en F.S.F. hiervoor zijn toestemming geeft en de gekwetste speler moet minstens 15 dagen voetbal onbekwaam zijn.
 • De bedragen die de Voetbalbond uitbetaald komen uit een Solidariteitsfonds. Gezien er in het verleden door alle clubs en spelers te veel misbruik werd gemaakt van dit Fonds kijkt de KBVB de aangiften strikt na. De bedragen die men uitbetaalt dekken vaak niet de totaal gemaakte onkosten. Daarom raden we iedereen die over een Hospitalisatieverzekering beschikt aan, om bij een vrij ernstig voetbalongeval, ook meteen hiervan aangifte te doen bij de Maatschappij van uw Hospitalisatieverzekering.
 • De KBVB rekent een franchise van 10 € per dossier.

Aangifte van een sportongeval

Een speler die zich op training of een wedstrijd kwetst, dient zich:

 • medische zorgen te laten toedienen door de huisarts of eventueel de spoeddienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.  Bovendien dient de speler de jeugdcoördinator en trainer zo spoedig mogelijk in te lichten over de aard van zijn kwetsuur.

Ongevallenformulier:

Het ongevalsaangifte – formulier dient aan de arts worden voorgelegd.  Dit nieuwe formulier (sinds juni 2022) bestaat uit volgende delen :

1/ Algemeen gedeelte in te vullen (door het slachtoffer of afgevaardigde) :

 • Datum ongeval:
 • Club: Kin Dosko Sint-Kruis – 4168
 • Naam:

2/ Gedeelte in te vullen door het slachtoffer:

 • Aanbrengen van een kleefbriefje “ziekenfonds” van de gekwetste aan te brengen a.u.b. Anders wordt het formulier niet aanvaard!
 • Handtekening slachtoffer of de ouders/wettelijke voogd (voor kinderen van minder dan 13 jaar)

2/ Gedeelte in te vullen door de behandelende geneesheer: Medisch getuigschrift:

Aangifte ongeval, door Gerechtigd correspondent:

Sinds juni 2022 worden de aangiftes via een online module doorgegeven, door de Gerechtigde correspondent.

Hiervoor hebben we bijkomende inlichtingen nodig, die onze GC online moet invullen:

 • U bent niet onderworpen aan Sociale Zekerheid als speler
 • Datum en uur van het ongeval.
 • De info aangaande training of wedstrijd. De afdeling en reeks bij officiële wedstrijden, kunt u terug vinden op www.voetbalvlaanderen.be of op RFBA.

Het ingevulde formulier moet binnen de 21 kalenderdagen in het bezit zijn van de KBVB.

Gelieve dus dit formulier zo spoedig mogelijk binnen te brengen op de club. Dit kan door de aangifte persoonlijk af te geven in gesloten envelop aan de Gerechtigde Correspondent, Martine De Baes

De gerechtigde correspondent zal de ontbrekende gegevens invullen en de aangifte overmaken aan de verzekering. Na de aanvaarding van het ongeval zal de speler dan eveneens per brief worden ingelicht over hetgeen hij verder moet doen. Hierbij zal ook het “genezingsattest” U toegestuurd of overhandigd worden. Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen dient bij elke ongevalsaangifte een kleefbriefje van de mutualiteit te zijn gevoegd.

De gerechtigde correspondent zorgt ervoor dat het formulier bij de bond geraakt.

Bij goedkeuring van het dossier bekomt u enkele weken later een ontvangstbewijs als bevestiging. Hou dit document bij tot het slachtoffer hersteld is.

Als u groen licht krijgt om terug de trainingen aan te vatten, laat dan het ontvangstbewijs invullen door de dokter en hou het papier bij.

Terugbetaling van onkosten

Om een spoedige terugbetaling van de onkosten door de verzekeringsmaatschappij te bekomen, vragen wij:

 • ZELF ONKOSTENNOTA’S TE BETALEN DIE U AANGEBODEN WORDEN DOOR DOKTER, ZIEKENHUIS, APOTHEKER OF ANDEREN;
 • De onkostennota’s aan te bieden aan uw mutualiteit en het attest “ tussenkomst “ te laten invullen (enkel op naam van speler)
 • Tenslotte de hierna vermelde stukken over te maken aan Martine De Baes onze Gerechtigd Correspondent.
 • Als u de afrekening van de mutualiteit bekomt, neem dan hiervan een copy. Bezorg de originele papieren van de mutualiteit en het ingevulde ontvangstbewijs in een gesloten envelop aan de Gerechtigde Correspondent.
 • De papieren worden verwerkt en naar de KBVB verzonden. Na controle van het dossier wordt beslist of u recht hebt op een teruggave.

Kinestherapie

Kinesitherapeutische behandelingen worden slechts toegestaan na voorafgaande goedkeuring door de verzekering en er wordt geen tegemoetkoming verleend indien de sportinactiviteit minder dan 15 dagen bedraagt. Het aantal kine-beurten moet vermeld worden op het aangifteformulier. Eventuele verlenging van deze behandeling moet eveneens vooraf door onze clubarts worden toegestaan en door de gerechtigde correspondent aan de K.B.V.B. worden aangevraagd.

Apotheker

Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur van uw medicamenten. Kasticket is niet voldoende.

Voor verdere informatie kunt u altijd terecht bij de Gerechtigde Correspondent!

Meer informatie nodig?

Martine De Baes
gc@dosko-sintkruis.be