GDPR-AVG

Privacy policy Kon. Dosko Sint-Kruis

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of GDPR: General Data Protection Regulation) is een geheel van Europese regels om de burger te beschermen rond gebruik van persoonsgegevens.

KENNISGEVING:

Kon. Dosko Sint-Kruis verzamelt en houdt persoonlijke informatie bij over u als individu en/of over uw kinderen.   Als een organisatie gegevens van kinderen onder de 16 jaar verzamelt, in het kader van een rechtstreeks aanbod van onlinediensten aan kinderen en als voor die verwerking toestemming nodig is, moet een ouder of voogd die toestemming geven. Een kind kan immers zelf pas geldig toestemming geven vanaf de leeftijd van 16 jaar.  Ook kan in de toekomst bijkomende informatie gevraagd worden.  Dit gebeurt om een vlotte dagelijkse werking te verzekeren.

Ook wanneer u onze website bezoekt, worden standaard cookies geplaatst op uw PC/tablet/laptop/smartphone/etc…  U kunt ten alle tijde het plaatsen van cookies tegengaan door uw browserpreferenties aan te passen.  U kunt er ook eerder geplaatste cookies verwijderen, maar een nieuwe kan steeds geplaatst worden als u opnieuw de website(s) bezoekt zonder uw browserpreferenties aan te passen.

DOELEINDEN:

Persoonlijke informatie kan verzameld en/of gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • Om uw lidmaatschap te registreren bij de KBVB
 • Om u informatie te kunnen bezorgen via oa Socceronline
 • Om een goed een snelle communicatie te verzekeren
 • Om uw vragen of klachten te kunnen behandelen
 • Om Dosko acties te communiceren of te promoten

Kon. Dosko Sint-Kruis zal deze informatie, gedeeltelijk of in zijn geheel, nooit zonder uw medeweten doorgeven aan derden, voor welke reden dan ook, al dan niet tegen enige vorm van vergoeding of compensatie.  Dit kan enkel gebeuren mits uw expliciete toestemming, of toestemming van de ouders/voogd bij minderjarige kinderen.

Deze informatie kan eventueel wel doorgegeven worden aan bestuurlijke instanties (overheid, gemeente,…) als wij hiertoe verplicht worden, per reglement of per wet.

UW RECHTEN:

U behoudt steeds het recht om:

 • Inzage te krijgen in de persoonlijke informatie die over u verzameld werd
 • Wijzigingen aan te brengen aan deze informatie
 • De informatie te verwijderen, hetzij gedeeltelijk of geheel
 • Een beperking op te leggen bij de verwerking
 • Bezwaar aan te tekenen bij de verwerking
 • Uw toestemming voor verwerking in te trekken

GEBRUIK VAN BEELDMATERIAAL:

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook wel beter bekend onder de naam “wet op de privacy” is van toepassing zodra er sprake is van een “verwerking” van “persoonsgegevens”.

 • Vooraleer wij bewusteen foto maken of videomateriaal opnemen van iemand, moeten wij uw toestemming vragen, of aan de ouders voor kinderen jonger dan 16 jaar. Willen wij nadien deze foto’s publiceren op het onze website of in een nieuwsbrief, dan moeten wij hiervoor nogmaals de toestemming vragen.
 • Wanneer bepaalde personen toevallig op een foto of video staan, genomen op een publieke plaats (bv. tijdens een publiekelijk toegankelijke voetbalwedstrijd gaat men er in principe van uit dat een toestemming voor het verdere gebruik van die foto of video niet vereist is. Wanneer afbeeldingen van een menigte worden genomen, is er in principe ook geen toelating nodig (noch voor het nemen, noch voor het gebruik nadien), omdat ook hier de weergave van de persoon bijkomstig is.

UW VELIGHEID:

Kon. Dosko Sint-Kruis heeft alle mogelijke maatregelen genomen om deze persoonlijke informatie strikt confidentieel te houden en ze te behouden ervan tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, vernietiging en andere vormen van onwettelijke handelingen.

DUURTIJD:

Kon. Dosko Sint-Kruis zal deze informatie enkel bewaren voor de periode van toepassing van de doeleinden zoals beschreven hierboven.  Daarna worden de gegevens verwijderd en/of vernietigd.

REFERENTIE:

Als voetbalvereniging aangesloten bij de KBVB valt alle persoonsinformatie die wij verplicht doorgeven naar de KBVB onder hun privacy policy. Deze is te raadplegen op hun website. http://www.belgianfootball.be/nl/privacy